آمادگی بیمارستان‌ها برای پذیرش مصدومان احتمالی زلزله امشب سرخس

آمادگی بیمارستان‌ها برای پذیرش مصدومان احتمالی زلزله امشب سرخس
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پس از اعلام وقوع زلزله در سرخس و اعزام تیم‌های ارزیاب، بیمارستان‌های این شهرستان در حال آماده‌باش بوده و افزایش ظرفیت برای پذیرش مصدومان احتمالی در نظر گرفته‌شده است.

آمادگی بیمارستان‌ها برای پذیرش مصدومان احتمالی زلزله امشب سرخس

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پس از اعلام وقوع زلزله در سرخس و اعزام تیم‌های ارزیاب، بیمارستان‌های این شهرستان در حال آماده‌باش بوده و افزایش ظرفیت برای پذیرش مصدومان احتمالی در نظر گرفته‌شده است.
آمادگی بیمارستان‌ها برای پذیرش مصدومان احتمالی زلزله امشب سرخس

View more posts from this author