آمادگی اداره‌کل استاندارد برای صدور مجوز استاندارد محصولات دانش‌بنیان

آمادگی اداره‌کل استاندارد برای صدور مجوز استاندارد محصولات دانش‌بنیان
مدیرکل استاندارد فارس گفت: تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان می‌توانند جهت دریافت مجوز استاندارد محصولات خود به اداره‌کل استاندارد مراجعه کنند.

آمادگی اداره‌کل استاندارد برای صدور مجوز استاندارد محصولات دانش‌بنیان

مدیرکل استاندارد فارس گفت: تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان می‌توانند جهت دریافت مجوز استاندارد محصولات خود به اداره‌کل استاندارد مراجعه کنند.
آمادگی اداره‌کل استاندارد برای صدور مجوز استاندارد محصولات دانش‌بنیان

View more posts from this author