آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم
معاون استاندار ولگاگراد روسیه گفت: آمادگی افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه را داریم و این طرح مورد استقبال ما قرار می‌گیرد.

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

معاون استاندار ولگاگراد روسیه گفت: آمادگی افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه را داریم و این طرح مورد استقبال ما قرار می‌گیرد.

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

View more posts from this author