آماده‌باش تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد/ هماهنگی با استان‌های معین برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی زلزله

آماده‌باش تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد/ هماهنگی با استان‌های معین برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی زلزله
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد در آماده باش کامل هستند.

آماده‌باش تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد/ هماهنگی با استان‌های معین برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی زلزله

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد در آماده باش کامل هستند.
آماده‌باش تمام بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد/ هماهنگی با استان‌های معین برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی زلزله

View more posts from this author