آقای فضلی به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان پایان دهید/ بنیاد مسکن عملکرد خوبی نداشت

آقای فضلی به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان پایان دهید/ بنیاد مسکن عملکرد خوبی نداشت
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از زلزله‌زدگان فاقد کانکس بوده و زیر چادر زندگی می‌کنند،‌ خواستار پایان دادن به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان از وزیر کشور شد.

آقای فضلی به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان پایان دهید/ بنیاد مسکن عملکرد خوبی نداشت

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از زلزله‌زدگان فاقد کانکس بوده و زیر چادر زندگی می‌کنند،‌ خواستار پایان دادن به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان از وزیر کشور شد.
آقای فضلی به وضعیت ناخوشایند زلزله‌زدگان پایان دهید/ بنیاد مسکن عملکرد خوبی نداشت

View more posts from this author