آقایی: خدا را شکر 3 امتیاز را گرفتیم و پای انصاری به گل باز شد

آقایی: خدا را شکر 3 امتیاز را گرفتیم و پای انصاری به گل باز شد
بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: خدا را شکر که امروز 3 امتیاز را گرفتیم و خیلی خوب بازی کردیم، نکته مثبت بازی امروز این بود که پای ساسان انصاری هم به گلزنی باز شد و امیدوارم این روند برای او ادامه داشته باشد.

آقایی: خدا را شکر 3 امتیاز را گرفتیم و پای انصاری به گل باز شد

بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: خدا را شکر که امروز 3 امتیاز را گرفتیم و خیلی خوب بازی کردیم، نکته مثبت بازی امروز این بود که پای ساسان انصاری هم به گلزنی باز شد و امیدوارم این روند برای او ادامه داشته باشد.
آقایی: خدا را شکر 3 امتیاز را گرفتیم و پای انصاری به گل باز شد

View more posts from this author