آغاز کشت کنجد در شهرستان بستک

آغاز کشت کنجد در شهرستان بستک
مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت: امسال 50 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت کنجد اختصاص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح 50 تن محصول برداشت شود.

آغاز کشت کنجد در شهرستان بستک

مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت: امسال 50 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت کنجد اختصاص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح 50 تن محصول برداشت شود.
آغاز کشت کنجد در شهرستان بستک

سپهر نیوز

View more posts from this author