آغاز ماراتن جودوکاران جوان در رقابت‌های قهرمانی کشور

آغاز ماراتن جودوکاران جوان در رقابت‌های قهرمانی کشور
رئیس هیأت جودوی استان سیستان و بلوچستان از آغاز مسابقات جودوی قهرمانی جوانان کشور در زاهدان خبر داد.

آغاز ماراتن جودوکاران جوان در رقابت‌های قهرمانی کشور

رئیس هیأت جودوی استان سیستان و بلوچستان از آغاز مسابقات جودوی قهرمانی جوانان کشور در زاهدان خبر داد.
آغاز ماراتن جودوکاران جوان در رقابت‌های قهرمانی کشور

View more posts from this author