آغاز طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان خوسف

آغاز طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان خوسف
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف از اجرای مرحله نخست طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان خبر داد.

آغاز طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان خوسف

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف از اجرای مرحله نخست طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان خبر داد.
آغاز طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان خوسف

آهنگ جدید

View more posts from this author