آغاز طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در منطقه 9 کرج

آغاز طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در منطقه 9 کرج
شهردار منطقه 9 شهرداری کرج از آغاز مرحله جدید طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در سطح این منطقه خبر داد.

آغاز طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در منطقه 9 کرج

شهردار منطقه 9 شهرداری کرج از آغاز مرحله جدید طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در سطح این منطقه خبر داد.
آغاز طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان در منطقه 9 کرج

گوشی موبایل

View more posts from this author