آغاز طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسر دومی در هرمزگان

آغاز طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسر دومی در هرمزگان
معاون امور دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسردومی شناورهای چوبی زیر 500 و فلزی زیر 150 تن به شناورهای فلزی زیر 500 تن سفرهای نزدیک به ساحل اجرایی شد.

آغاز طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسر دومی در هرمزگان

معاون امور دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسردومی شناورهای چوبی زیر 500 و فلزی زیر 150 تن به شناورهای فلزی زیر 500 تن سفرهای نزدیک به ساحل اجرایی شد.
آغاز طرح تطبیق گواهینامه‌های شایستگی فرماندهی و افسر دومی در هرمزگان

عکس

View more posts from this author