آغاز رقابت‌های موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور از 27 مردادماه

آغاز رقابت‌های موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور از 27 مردادماه
مسابقات موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور 27 مردادماه جاری به میزبانی استان البرز در شهرستان کرج برگزار می‌شود.

آغاز رقابت‌های موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور از 27 مردادماه

مسابقات موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور 27 مردادماه جاری به میزبانی استان البرز در شهرستان کرج برگزار می‌شود.
آغاز رقابت‌های موتور ریس قهرمانی چندجانبه بانوان کشور از 27 مردادماه

View more posts from this author