آغاز راهپیمایی مردم مشهد در انزجار از فتنه‌گران و اعتشاشات اخیر

آغاز راهپیمایی مردم مشهد در انزجار از فتنه‌گران و اعتشاشات اخیر
راهپیمایی گسترده مردم بصیرت‌مدار مشهد بر علیه فتنه‌گران و اغتشاشات اخیر و انزجار از دشمنان ایران دقایقی پیش آغاز شد.

آغاز راهپیمایی مردم مشهد در انزجار از فتنه‌گران و اعتشاشات اخیر

راهپیمایی گسترده مردم بصیرت‌مدار مشهد بر علیه فتنه‌گران و اغتشاشات اخیر و انزجار از دشمنان ایران دقایقی پیش آغاز شد.
آغاز راهپیمایی مردم مشهد در انزجار از فتنه‌گران و اعتشاشات اخیر

View more posts from this author