آغاز تردد زوار اربعین از مرز خسروی از 5 آبان ماه سال‌جاری

آغاز تردد زوار اربعین از مرز خسروی از 5 آبان ماه سال‌جاری
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه همه تجهیزات مربوطه برای تردد زوار در مرز خریداری شده است، گفت: امسال تردد زوار از جمعه پنجم آبان ماه سال‌جاری انجام می‌گیرد.

آغاز تردد زوار اربعین از مرز خسروی از 5 آبان ماه سال‌جاری

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه همه تجهیزات مربوطه برای تردد زوار در مرز خریداری شده است، گفت: امسال تردد زوار از جمعه پنجم آبان ماه سال‌جاری انجام می‌گیرد.
آغاز تردد زوار اربعین از مرز خسروی از 5 آبان ماه سال‌جاری

View more posts from this author