آغاز تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان

آغاز تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان
همزمان با روز خبرنگار،تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در خانه حریری تبریز به همت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آذربایجان‌شرقی آغاز شد تا روند افتتاح و آن سرعت گیرد.

آغاز تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان

همزمان با روز خبرنگار،تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در خانه حریری تبریز به همت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آذربایجان‌شرقی آغاز شد تا روند افتتاح و آن سرعت گیرد.
آغاز تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان

View more posts from this author