آغاز به کار مواکب در پایانه شلمچه/80 درصد مواکب در چذابه مستقر شدند

آغاز به کار مواکب در پایانه شلمچه/80 درصد مواکب در چذابه مستقر شدند
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: همه مواکب در پایانه شلمچه مستقر و پذیرایی از زائران را آغاز کرده اند و در چذابه نیز 80 درصد مواکب مستقرند.

آغاز به کار مواکب در پایانه شلمچه/80 درصد مواکب در چذابه مستقر شدند

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: همه مواکب در پایانه شلمچه مستقر و پذیرایی از زائران را آغاز کرده اند و در چذابه نیز 80 درصد مواکب مستقرند.
آغاز به کار مواکب در پایانه شلمچه/80 درصد مواکب در چذابه مستقر شدند

View more posts from this author