آغاز برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر پرند و پردیس

آغاز برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر پرند و پردیس
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده، برق موردنیاز واحدهای مسکن مهر احداث‌شده در پرند، پردیس و سایر پروژه‌های مسکن مهر استان تهران تأمین می‌شود.

آغاز برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر پرند و پردیس

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده، برق موردنیاز واحدهای مسکن مهر احداث‌شده در پرند، پردیس و سایر پروژه‌های مسکن مهر استان تهران تأمین می‌شود.
آغاز برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر پرند و پردیس

View more posts from this author