آغاز برداشت 23 هزار تن انگور در جهرم

آغاز برداشت 23 هزار تن انگور در جهرم
رئیس اداره جهاد کشاورزی جهرم از برداشت 23 هزار و 200 تن انگور از 3 هزار و 300 هکتار اراضی زیر کشت این محصول در این شهرستان خبر داد.

آغاز برداشت 23 هزار تن انگور در جهرم

رئیس اداره جهاد کشاورزی جهرم از برداشت 23 هزار و 200 تن انگور از 3 هزار و 300 هکتار اراضی زیر کشت این محصول در این شهرستان خبر داد.
آغاز برداشت 23 هزار تن انگور در جهرم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author