آغاز برداشت گندم در شهرستان قزوین

آغاز برداشت گندم در شهرستان قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات برداشت گندم از مزارع کشاورزی بخش کوهین این شهرستان آغاز شده است.

آغاز برداشت گندم در شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات برداشت گندم از مزارع کشاورزی بخش کوهین این شهرستان آغاز شده است.
آغاز برداشت گندم در شهرستان قزوین

سپهر نیوز

View more posts from this author