آغاز اردوی سنگین وزن‌های جودوی کشور در قزوین

آغاز اردوی سنگین وزن‌های جودوی کشور در قزوین
اردوی ملی‌پوشان سنگین وزن جودوی کشور از امروز به میزبانی قزوین آغاز شد.

آغاز اردوی سنگین وزن‌های جودوی کشور در قزوین

اردوی ملی‌پوشان سنگین وزن جودوی کشور از امروز به میزبانی قزوین آغاز شد.
آغاز اردوی سنگین وزن‌های جودوی کشور در قزوین

View more posts from this author