آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل

آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل
شرکت آسیاتک که در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتهی به سال 1395 به رتبه برتر اپراتور ارتباطات ثابت کشور دست یافته بود، در ارزیابی شش ماهه دوم سال 95 نیز موفق به اخد رتبه برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل شد.

آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل

شرکت آسیاتک که در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتهی به سال 1395 به رتبه برتر اپراتور ارتباطات ثابت کشور دست یافته بود، در ارزیابی شش ماهه دوم سال 95 نیز موفق به اخد رتبه برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل شد.
آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل

View more posts from this author