آسمان «وفس» در تلسکوپ ستاره‌شناسان غرب کشور/ روستای برتر در گردشگری نجوم

آسمان «وفس» در تلسکوپ ستاره‌شناسان غرب کشور/ روستای برتر در گردشگری نجوم
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به اینکه آسمان روستای «وفس» جزو برترین آسما‌ن‌های ایران است و پتانسیل یک منطقه بکر برای گردشگری نجوم را دارد.

آسمان «وفس» در تلسکوپ ستاره‌شناسان غرب کشور/ روستای برتر در گردشگری نجوم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به اینکه آسمان روستای «وفس» جزو برترین آسما‌ن‌های ایران است و پتانسیل یک منطقه بکر برای گردشگری نجوم را دارد.
آسمان «وفس» در تلسکوپ ستاره‌شناسان غرب کشور/ روستای برتر در گردشگری نجوم

View more posts from this author