آسفالت راه‌های روستایی اولویت راه و شهرسازی آذربایجان غربی است

آسفالت راه‌های روستایی اولویت راه و شهرسازی آذربایجان غربی است
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: آسفالت راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های اداره راه و شهرسازی آذربایجان غربی است.

آسفالت راه‌های روستایی اولویت راه و شهرسازی آذربایجان غربی است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: آسفالت راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های اداره راه و شهرسازی آذربایجان غربی است.
آسفالت راه‌های روستایی اولویت راه و شهرسازی آذربایجان غربی است

خرم خبر

View more posts from this author