آزادی 98 زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی در گرو 11 میلیارد تومان کمک خیران

آزادی 98 زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی در گرو 11 میلیارد تومان کمک خیران
رئیس فرهنگی تربیتی اداره زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 98 زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های خراسان جنوبی حضور دارند که برای آزدی این تعداد 11 میلیارد تومان نیاز است.

آزادی 98 زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی در گرو 11 میلیارد تومان کمک خیران

رئیس فرهنگی تربیتی اداره زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 98 زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های خراسان جنوبی حضور دارند که برای آزدی این تعداد 11 میلیارد تومان نیاز است.
آزادی 98 زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی در گرو 11 میلیارد تومان کمک خیران

دانلود سرا

View more posts from this author