آزادی در غرب هم بی حد و حصر نیست

آزادی در غرب هم بی حد و حصر نیست
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: در فرهنگ غربی هم در حوزه آزادی مقررات وجود دارد تا آزادی فردی، آزادی دیگران را محدود نکند.

آزادی در غرب هم بی حد و حصر نیست

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: در فرهنگ غربی هم در حوزه آزادی مقررات وجود دارد تا آزادی فردی، آزادی دیگران را محدود نکند.
آزادی در غرب هم بی حد و حصر نیست

موزیک سرا

View more posts from this author