آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود

آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود
فرماندار کهنوج گفت: آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود.

آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود

فرماندار کهنوج گفت: آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود.
آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح کشور بود

پرس نیوز

View more posts from this author