آزادکار قم به مدال برنز کشتی ناشنوایان کشور دست یافت

آزادکار قم به مدال برنز کشتی ناشنوایان کشور دست یافت
دبیر هیأت ورزش‌های ناشنوایان استان قم از موفقیت کشتی‌گیر ناشنوای قم در کسب مقام سوم و نشان برنز رقابت‌های کشتی آزاد ناشنوایان قهرمانی کشور خبر داد.

آزادکار قم به مدال برنز کشتی ناشنوایان کشور دست یافت

دبیر هیأت ورزش‌های ناشنوایان استان قم از موفقیت کشتی‌گیر ناشنوای قم در کسب مقام سوم و نشان برنز رقابت‌های کشتی آزاد ناشنوایان قهرمانی کشور خبر داد.
آزادکار قم به مدال برنز کشتی ناشنوایان کشور دست یافت

View more posts from this author