آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس

آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس از آزادسازی 34 هزار مترمربع از اعیانات احداثی در حریم دریا از ابتدای اجرای طرح آزادسازی تاکنون خبر داد.

آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس از آزادسازی 34 هزار مترمربع از اعیانات احداثی در حریم دریا از ابتدای اجرای طرح آزادسازی تاکنون خبر داد.
آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس

View more posts from this author