آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار به اقشار ضعیف مردم می‌شود/ شبکه ریلی مسافری هنوز کیفیت مناسبی ندارد

آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار به اقشار ضعیف مردم می‌شود/ شبکه ریلی مسافری هنوز کیفیت مناسبی ندارد
رئیس کمیته حمل و نقل مجلس نهم گفت: آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه می‌شود و قدرت سفر را از آنان می‌گیرد.

آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار به اقشار ضعیف مردم می‌شود/ شبکه ریلی مسافری هنوز کیفیت مناسبی ندارد

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس نهم گفت: آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه می‌شود و قدرت سفر را از آنان می‌گیرد.
آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب فشار به اقشار ضعیف مردم می‌شود/ شبکه ریلی مسافری هنوز کیفیت مناسبی ندارد

سپهر نیوز

View more posts from this author