آزادسازی زمین‌های مرغوب دولتی از دست زمین‌خواران در برازجان

آزادسازی زمین‌های مرغوب دولتی از دست زمین‌خواران در برازجان
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: دو زمین خوار که با تهیه مدارک جعلی به دنبال دوهزارمتر زمین‌های مرغوب دولتی در شهر برازجان دشتستان بودند دستگیر و روانه زندان شدند.

آزادسازی زمین‌های مرغوب دولتی از دست زمین‌خواران در برازجان

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: دو زمین خوار که با تهیه مدارک جعلی به دنبال دوهزارمتر زمین‌های مرغوب دولتی در شهر برازجان دشتستان بودند دستگیر و روانه زندان شدند.
آزادسازی زمین‌های مرغوب دولتی از دست زمین‌خواران در برازجان

View more posts from this author