آرتور ساغلام: تیم تراکتورسازی را احیا می‌کنم

آرتور ساغلام: تیم تراکتورسازی را احیا می‌کنم
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: خیلی خوشحال هستم که هدایت تیم تراکتورسازی را برعهده گرفته‌ام و این تیم را احیا خواهم کرد.

آرتور ساغلام: تیم تراکتورسازی را احیا می‌کنم

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: خیلی خوشحال هستم که هدایت تیم تراکتورسازی را برعهده گرفته‌ام و این تیم را احیا خواهم کرد.
آرتور ساغلام: تیم تراکتورسازی را احیا می‌کنم

View more posts from this author