آرامش امروز جامعه را مدیون خون شهدا هستیم

آرامش امروز جامعه را مدیون خون شهدا هستیم
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر امروز مسؤولان بر سر میز مذاکره می‌نشینند به بهای تدبیرشان نیست بلکه به بهای خون شهدا است، گفت: آرامش امروز را مدیون خون شهدا هستیم.

آرامش امروز جامعه را مدیون خون شهدا هستیم

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر امروز مسؤولان بر سر میز مذاکره می‌نشینند به بهای تدبیرشان نیست بلکه به بهای خون شهدا است، گفت: آرامش امروز را مدیون خون شهدا هستیم.
آرامش امروز جامعه را مدیون خون شهدا هستیم

تکنولوژی جدید

View more posts from this author