آدم ربایان مسلح با رهایی گروگان در شهرستان خاش دستگیر شدند

آدم ربایان مسلح با رهایی گروگان در شهرستان خاش دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان «خاش» از دستگیری آدم ربایان مسلح و رهایی گروگان در عملیات منسجم پلیس این شهرستان خبر داد.

آدم ربایان مسلح با رهایی گروگان در شهرستان خاش دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان «خاش» از دستگیری آدم ربایان مسلح و رهایی گروگان در عملیات منسجم پلیس این شهرستان خبر داد.
آدم ربایان مسلح با رهایی گروگان در شهرستان خاش دستگیر شدند

View more posts from this author