آخرین مانع از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد

آخرین مانع از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد
رئیس هیأت‌مدیره انجمن خادمان شهدای حرم گفت: آخرین مانع و خاک‌ریز با نابودی داعش از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد.

آخرین مانع از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد

رئیس هیأت‌مدیره انجمن خادمان شهدای حرم گفت: آخرین مانع و خاک‌ریز با نابودی داعش از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد.
آخرین مانع از مسیر حرکت محور مقاومت برداشته شد

View more posts from this author