آخرین روستای مازندران برقدار شد/ برف برق 350 روستا را قطع کرده بود

آخرین روستای مازندران برقدار شد/ برف برق 350 روستا را قطع کرده بود
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برف که برق 350 روستای مازندران را قطع کرده بود آخرین روستا هم برقدار شد.

آخرین روستای مازندران برقدار شد/ برف برق 350 روستا را قطع کرده بود

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برف که برق 350 روستای مازندران را قطع کرده بود آخرین روستا هم برقدار شد.
آخرین روستای مازندران برقدار شد/ برف برق 350 روستا را قطع کرده بود

View more posts from this author