آخرین تمرین تراکتورسازی برگزار شد

آخرین تمرین تراکتورسازی برگزار شد
شاگردان یحیی گل‌محمدی آخرین تمرین خود را در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار کردند.

آخرین تمرین تراکتورسازی برگزار شد

شاگردان یحیی گل‌محمدی آخرین تمرین خود را در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار کردند.
آخرین تمرین تراکتورسازی برگزار شد

View more posts from this author