آثار هنری ضداستکباری در روز قدس نمایش داده می‌شود

آثار هنری ضداستکباری در روز قدس نمایش داده می‌شود
رئیس حوزه هنری انقللاب اسلامی استان کرمانشاه از ترسیم چهره علمای کرمانشاه توسط هنرمندان این دیار خبر داد و گفت: آثار هنری ضداستکباری در راهپیمایی روز جهانی قدس نمایش داده می‌شود.

آثار هنری ضداستکباری در روز قدس نمایش داده می‌شود

رئیس حوزه هنری انقللاب اسلامی استان کرمانشاه از ترسیم چهره علمای کرمانشاه توسط هنرمندان این دیار خبر داد و گفت: آثار هنری ضداستکباری در راهپیمایی روز جهانی قدس نمایش داده می‌شود.
آثار هنری ضداستکباری در روز قدس نمایش داده می‌شود

اتوبیوگرافی

View more posts from this author