آثار اقتصادی خروج آمریکا از برجام بسیار کم است/ التهابات بازار ارز نتیجه سوء مدیریت بانک مرکزی است

آثار اقتصادی خروج آمریکا از برجام بسیار کم است/ التهابات بازار ارز نتیجه سوء مدیریت بانک مرکزی است
نماینده مردم شهرستان‌های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: آثار اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام را کمترین میزان می‌دانیم، زیرا طی تحریم‌هایی که در سال‌های قبل علیه ما اعمال شد، توانستیم به راه‌هایی دست یابیم.

آثار اقتصادی خروج آمریکا از برجام بسیار کم است/ التهابات بازار ارز نتیجه سوء مدیریت بانک مرکزی است

نماینده مردم شهرستان‌های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: آثار اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام را کمترین میزان می‌دانیم، زیرا طی تحریم‌هایی که در سال‌های قبل علیه ما اعمال شد، توانستیم به راه‌هایی دست یابیم.
آثار اقتصادی خروج آمریکا از برجام بسیار کم است/ التهابات بازار ارز نتیجه سوء مدیریت بانک مرکزی است

View more posts from this author