آتش فتنه خاموش شد اما دشمنان از تلاش نمی‌ایستند/ برخی در حال توجیه فتنه اخیر هستند

آتش فتنه خاموش شد اما دشمنان از تلاش نمی‌ایستند/ برخی در حال توجیه فتنه اخیر هستند
یکی از مراجع تقلید گفت: آتش فتنه خاموش شد ولی دشمنان از تلاش نمی‌ایستند.

آتش فتنه خاموش شد اما دشمنان از تلاش نمی‌ایستند/ برخی در حال توجیه فتنه اخیر هستند

یکی از مراجع تقلید گفت: آتش فتنه خاموش شد ولی دشمنان از تلاش نمی‌ایستند.
آتش فتنه خاموش شد اما دشمنان از تلاش نمی‌ایستند/ برخی در حال توجیه فتنه اخیر هستند

View more posts from this author