آتش‌گرفتن مخزن قیر مالچ‌پاشی در حمیدیه/ حادثه تلفات جانی نداشت

آتش‌گرفتن مخزن قیر مالچ‌پاشی در حمیدیه/ حادثه تلفات جانی نداشت
فرماندار حمیدیه گفت: صبح امروز به دلایل نامشخص در حالی که کارگران مشغول مالچ پاشی در حمیدیه بودند یکی از مخازن قیر مالچ پاشی آتش می‌گیرد.

آتش‌گرفتن مخزن قیر مالچ‌پاشی در حمیدیه/ حادثه تلفات جانی نداشت

فرماندار حمیدیه گفت: صبح امروز به دلایل نامشخص در حالی که کارگران مشغول مالچ پاشی در حمیدیه بودند یکی از مخازن قیر مالچ پاشی آتش می‌گیرد.
آتش‌گرفتن مخزن قیر مالچ‌پاشی در حمیدیه/ حادثه تلفات جانی نداشت

View more posts from this author