آتش‌نشانی بندرعباس جشنواره گل به‌راه انداخت

آتش‌نشانی بندرعباس جشنواره گل به‌راه انداخت
در رقابت‌های فوتسال المپیاد کارکنان شهرداری بندرعباس با عنوان نسیم همدلی، آتش‌نشانی این بندر جشنواره گل به‌راه انداخت.

آتش‌نشانی بندرعباس جشنواره گل به‌راه انداخت

در رقابت‌های فوتسال المپیاد کارکنان شهرداری بندرعباس با عنوان نسیم همدلی، آتش‌نشانی این بندر جشنواره گل به‌راه انداخت.
آتش‌نشانی بندرعباس جشنواره گل به‌راه انداخت

View more posts from this author