آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت

آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت
فرماندار زرند گفت: حادثه آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت

فرماندار زرند گفت: حادثه آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
آتش‌سوزی معدن خمرود زرند یک کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت

View more posts from this author