آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر

آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر
صبح امروز کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریلتاب بهشهر طعمه حریق شد.

آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر

صبح امروز کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریلتاب بهشهر طعمه حریق شد.
آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر

View more posts from this author