آتش‌سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز /حریق مهار شد

آتش‌سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز /حریق مهار شد
حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز به علت ترکیدگی لوله انتقال مایعات گازی و شعله ور شدن آن دچار آتش سوزی شد که با ورود ماموران آتش نشانی حریق مهار شد.

آتش‌سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز /حریق مهار شد

حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز به علت ترکیدگی لوله انتقال مایعات گازی و شعله ور شدن آن دچار آتش سوزی شد که با ورود ماموران آتش نشانی حریق مهار شد.
آتش‌سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز /حریق مهار شد

View more posts from this author