آتش‌سوزی در تبریز خسارت مالی بالایی به بار آورد

آتش‌سوزی در تبریز خسارت مالی بالایی به بار آورد
آتش‌سوزی در پارکینگ یک منزل مسکونی در تبریز خسارت مالی بالایی را بر جای گذاشت.

آتش‌سوزی در تبریز خسارت مالی بالایی به بار آورد

آتش‌سوزی در پارکینگ یک منزل مسکونی در تبریز خسارت مالی بالایی را بر جای گذاشت.
آتش‌سوزی در تبریز خسارت مالی بالایی به بار آورد

اسکای نیوز

View more posts from this author