آتش‌سوزی بانک ملت شهر تیران

آتش‌سوزی بانک ملت شهر تیران
بعد از ظهر امروز حوالی ساعت 17:03 در تماسی با آتش‌نشانی شهر تیران مبنی بر آتش گرفتن بانک ملت تمامی عوامل آتش‌نشانی سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌سوزی بانک ملت شهر تیران

بعد از ظهر امروز حوالی ساعت 17:03 در تماسی با آتش‌نشانی شهر تیران مبنی بر آتش گرفتن بانک ملت تمامی عوامل آتش‌نشانی سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.
آتش‌سوزی بانک ملت شهر تیران

View more posts from this author