آتش‌زدن بقاع متبرکه استان مازندران

آتش‌زدن بقاع متبرکه استان مازندران
چندتن از آشوب‌گران فتنه‌گر شامگاه دوشنبه یازدهم دی‌ماه با حمله به بقاع متبرکه استان مازندران، امامزاده سیدگل‌عمو و سیده سکینه روستای ایوک، امامزاده سیدمحمد(ع) روستای‌کتی‌لته و امامزاده سید عبدالله(ع) روستای کشکا را به آتش کشیدند. اغتشاش‌گران فقط به آتش‌زدن فضای فیزیکی این امامزادگان قانع نشده و چند جلد از کتب خطی و قرآن مجید را نیز آتش زدند.

آتش‌زدن بقاع متبرکه استان مازندران

چندتن از آشوب‌گران فتنه‌گر شامگاه دوشنبه یازدهم دی‌ماه با حمله به بقاع متبرکه استان مازندران، امامزاده سیدگل‌عمو و سیده سکینه روستای ایوک، امامزاده سیدمحمد(ع) روستای‌کتی‌لته و امامزاده سید عبدالله(ع) روستای کشکا را به آتش کشیدند. اغتشاش‌گران فقط به آتش‌زدن فضای فیزیکی این امامزادگان قانع نشده و چند جلد از کتب خطی و قرآن مجید را نیز آتش زدند.
آتش‌زدن بقاع متبرکه استان مازندران

View more posts from this author